درباره من

محبوبه عبدالهی

ارشد آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتری آمار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

Request information