فرضیه صفر: توزیع جامعه نرمال است یا داده ها از جامعه ای با توزیع نرمال آمده اند. ادامه مطلب ...
کاربرد: مقایسه میانگین یک جامعه با یک عدد خاص. مثال: آیا میانگین فشار خون زنان در شهری خاص، برابر 14 است؟ ادامه مطلب ...
این آزمون، معادل ناپارامتری آزمون t یک نمونه ای است. کاربرد: مقایسه میانه یک جامعه با یک عدد خاص. مثال: آیا نمره کیفیت فیزیکی بدن افراد، برابر با میانه است؟ ادامه مطلب ...
این آزمون، معادل ناپارامتری آزمون t یک نمونه ای است. کاربرد: مقایسه میانه یک جامعه با یک عدد خاص. مثال: آیا نمره کیفیت فیزیکی بدن افراد، برابر با میانه است؟ ادامه مطلب ...
کاربرد: مقایسه دو جامعه مستقل از نظر یک ویژگی (متغیر). مثال: آیا فشار خون زنان و مردان برابر است؟ ادامه مطلب ...
این آزمون، معادل ناپارامتری آزمون t دو نمونه ای است. کاربرد: مقایسه دو جامعه مستقل از نظر یک ویژگی (متغیر). مثال: آیا میزان تری گلیسیرید زنان و مردان برابر است؟ ادامه مطلب ...
کاربرد: مقایسه دو متغیر (صفت) در یک گروه یکسان یا مقایسه صفتی قبل و بعد از انجام آزمایشی. مثال: آیا فشار خون بیماران قبل و بعد از دارو یکسان است؟ ادامه مطلب ...
این آزمون، معادل ناپارامتری آزمون t زوجی است. کاربرد: مقایسه دو متغیر (صفت) در یک گروه یکسان یا مقایسه صفتی قبل و بعد از انجام آزمایشی. مثال: میزان تری گلیسیرید بیماران، قبل و بعد از خوردن دارو یکسان است. ادامه مطلب ...
آنالیز واریانس (ANOVA) یک طرفه با استفاده از آماره فیشر کاربرد: مقایسه دو یا چند گروه از نظر یک ویژگی (متغیر). مثال: مقایسه سه مرکز درمانی بر اساس درآمد ماهیانه مراکز. ادامه مطلب ...
این آزمون، معادل ناپارامتری آنالیز واریانس یکطرفه (یک عاملی) است. کاربرد: مقایسه دو یا چند گروه از نظر یک ویژگی (متغیر). مثال: مقایسه سه مرکز درمانی بر اساس درآمد ماهیانه مراکز. ادامه مطلب ...
کاربرد: مقایسه نسبت یک جامعه با یک عدد خاص. مثال: آیا نسبت مورد نظر در جامعه مورد بررسی p0 است؟ ادامه مطلب ...
کاربرد: مقایسه نسبت دو جامعه مستقل. مثال: نسبت سیگاری ها در گروه سرطان ریه و گروه سلام. ادامه مطلب ...
کاربرد: مقایسه نسبت در دو جامعه وابسته. مثال: نسبت افراد با فعالیت منظم ورزشی قبل و بعد از مداخله. ادامه مطلب ...
کاربرد: مقایسه نسبت در چند جامعه وابسته. این آزمون، تعمیم آزمون مک نمار است. مثال: بررسی روند تغییرات سندروم متابولیک در 3 فاز زمانی. ادامه مطلب ...
Primary 2
Primary 3
Primary 5

Request information