معرفی کتاب

برآورد حجم نمونه در مطالعات پزشکی

با کاربرد نرم‌افزارهای G*Power و PASS

برای سفارش کتاب، می توانید نام خانوادگی، نام استان و شهر خود را به شماره 09154206225 پیامک کنید.
لازم به ذکر است به تماس های تلفنی پاسخ داده نمی شود و صرفا پاسخگوی پیامک های ارسالی به این شماره هستیم. با تشکر
فهرست مطالب
ردیف عنوان صفحه
1 مقدمه نویسنده 7
2 فصل اول / مفاهیم اولیه 11
3 مقدمه 11
4 خطای نوع اول 13
5 خطای نوع دوم 13
6 توان آزمون 13
7 انحراف معیار 13
8 خطای قابل تحمل و اندازه اثر 14
9 معرفی نرم افزار GPower نسخه 3.1.5 14
10 معرفی نرم افزار PASS نسخه 11 16
11 قوانین سرانگشتی برای تعیین حجم نمونه 17
12 فصل دوم / برآورد حجم نمونه برای مقایسه میانگین ها 19
13 2-1-برآورد حجم نمونه در برآورد میانگین یک صفت در یک جامعه 19
14 2-2-برآورد حجم نمونه برای مقایسه ی میانگین یک جامعه با عدد ثابت - آزمون تی یک نمونه ای 20
15 2-3- برآورد حجم نمونه برای مقایسه ی میانگین دو جامعه ی مستقل - آزمون تی دو نمونه ای 24
16 4-2- برآورد حجم نمونه برای مقایسه ی میانگین در دو جامعه وابسته - آزمون تی زوجی 29
17 2-5-2 برآورد حجم نمونه برای مقایسه ی میانگین چند جامعه ی مستقل - آنالیز واریانس یک طرف 32
18 2-6-برآورد حجم نمونه در آنالیز واریانس دو یا چند طرفه یا طرح فاکتوریل 37
19 2-7-برآورد حجم نمونه در تحلیل آنکوا 42
20 2-8- برآورد حجم نمونه در مطالعات حیوانی 43
21 فصل سوم / برآورد حجم نمونه در نسبت ها 45
22 3-1- برآورد حجم نمونه در برآورد نسبت در یک جامعه 45
23 3-2- برآورد حجم نمونه برای مقایسه ی نسبت در یک جامعه با یک عدد ثابت - آزمون نسبت یک نمونه ای 46
24 3-3- برآورد حجم نمونه برای مقایسه ی دو نسبت در دو جامعه مستقل - آزمون نسبت دو نمونه ای 49
25 3-4- برآورد حجم نمونه برای مقایسه ی دو نسبت در دو جامعه مستقل - آزمون دقیق فیشر 53
26 5-3- برآورد حجم نمونه برای مقایسه دو نسبت در دو جامعه وابسته - آزمون مک نمار 57
27 6-3- برآورد حجم نمونه برای بررسی مقایسه ی چندین نسبت در جوامع مستقل - آزمون نیکویی برازش مدل در جداول توافقی 60
28 فصل چهارم / برآورد حجم نمونه در ضرایب همبستگی و مدل های رگرسیونی 69
29 4-1- برآورد حجم نمونه در آزمون معنی داری ضریب همبستگی 69
30 4-2- برآورد حجم نمونه در آزمون برابری دو ضریب همبستگی 72
31 4-3-برآورد حجم نمونه در رگرسیون خطی چندگانه 76
32 4-4 برآورد حجم نمونه در رگرسیون لجستیک 80
33 4-5 برآورد حجم نمونه در رگرسیون پواسنی 84
34 فصل پنجم / برآورد حجم نمونه در مطالعات با اندازه های تکراری 89
35 حالت اول: متغیر پاسخ کمی 89
36 حالت دوم: متغیر پاسخ دو حالتی 91
37 فصل ششم / برآورد حجم نمونه برای میزان بروز در مطالعات کوهوت 93
38 الف- عدم وجود پیشینه بروز 93
39 ب- پیشینه بروز مشخص 96
40 پ-پیشینه بروز نامشخص 98
41 فصل هفتم / برآورد حجم نمونه در مطالعات مورد - شاهدی 101
42 فصل هشتم / برآورد حجم نمونه در تحلیل های چند متغیره 105
43 8-1- برآورد ججم نمونه در تحلیل عاملی اکتشافی 105
44 8-2-برآورد حجم نمونه در تحلیل مسیر 107
45 8-4- برآورد جم نمونه در معادلات ساختاری 108
46 برآورد حجم نمونه در روش کمترین مربعات جزئی 109
47 فصل نهم / برآورد حجم نمونه در آزمون های تشخیصی - منحنی راک 111
48 فصل دهم / برآورد حجم نمونه در تحلیل بقا 115
49 10-1- برآورد حجم نمونه برای مقایسه ی دو یا چند منحنی بقا - آزمون لگ رنک 115
50 10-2- برآورد حجم نمونه در مدل رگرسیون خطرات متناسب کاکس 117
51 10-3- ملاحظات بعد از تعیین حجم نمونه 120
52 ضمیمه 123
53 منابع 137

Request information